CentOS7 Yum安装Rabbitmq

CentOS7 Yum安装Rabbitmq

  • 最近更新2021年03月23日

1、在安装Rabbitmq之前,官方文档提示需要安装erlang所在在安装前需要做这一步。

# 安装erlang

rpm -ivh https://bintray.com/rabbitmq-erlang/rpm/download_file?file_path=erlang%2F23%2Fel%2F7%2Fx86_64%2Ferlang-23.2.7-2.el7.x86_64.rpm

2、接下来需要配置yum源文件

# 创建rabbitmq的yum源配置文件

vi /etc/yum.repos.d/rabbitmq.repo

在打开的文件里输入如下内容:

[bintray-rabbitmq-server]
name=bintray-rabbitmq-rpm
baseurl=https://dl.bintray.com/rabbitmq/rpm/rabbitmq-server/v3.7.x/el/7/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
enabled=1

# 安装 rabbitmq

yum install rabbitmq-server

3、相关服务

# 启动服务
systemctl start rabbitmq-server

# 停止服务
systemctl stop rabbitmq-server

# 重启服务
systemctl restart rabbitmq-server

# 开机自启
systemctl enable rabbitmq-server

 

 

分享到 :

发表回复

登录... 后才能评论